Regulamin korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego

§ 1

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego udostępnianego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, zwanego dalej SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu.
 2. Szpitalny Portal Informacyjny jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami a SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko Użytkownicy którzy dokonali rejestracji.
 2. Każdy Użytkownik Szpitalnego Portalu Informacyjnego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Szpitalnego Portalu Informacyjnego odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.
 5. SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.

§ 4

Rejestracja Użytkownika

 1. Korzystanie ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego następuje po:
  1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego,
  2. potwierdzeniu rejestracji użytkownika,
  3. autoryzacji użytkownika przez pracownika SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

§ 5

Wyrejestrowanie / zawieszenie konta

 1. SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu może zablokować konto Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. nieprawidłowego korzystania z Portalu,
  2. otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez Użytkownika,
  3. na wniosek Użytkownika.
 2. Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika.
 3. SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 6

Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.
 2. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Szpitalnym Portalu Informacyjnym, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu o każdym przypadku:
  1. nieprawidłowego lub nietypowego działania Szpitalnego Portalu Informacyjnego,
  2. utraty loginu i hasła,
  3. nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczących Szpitalnego Portalu Informacyjnego lub zawartych w nim danych,
  4. nieautoryzowanego korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego,
  5. wykorzystywania danych zawartych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,
  6. potrzebie wyłączenia dostępu do Szpitalnego Portalu Informacyjnego.
 4. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.

§ 8

Funkcjonowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego

  SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Szpitalnego Portalu informacyjnego wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.
 1. SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu zastrzega sobie prawo przerw w pracy Szpitalnego Portalu Informacyjnego niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji.

§ 9

Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Szpitalnego Portalu Informacyjnego i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 2. Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Szpitalnego Portalu Informacyjnego.
 3. Zastosowanie mają przepisy:
  1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285),
  2. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402),
  3. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr .90, poz. 631, ze zm.).
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).